برای دلباختگی یک لحظه کافی است،اما«عشق حقیقی»به وقت نیازدارد

کشش جنسی دررابطه زناشویی چقدراهمیت دارد؟اگردرآغازازدواج میل جنسی وجودنداشته باشد،آیاباگذشت زمان ایجادمی شود؟

- تماس جنسی،بخشی غیرقابل تفکیک ازدواج است وازدواج بدون کشش جنسی قابل دوام نیست بعلاوه تماس جنسی،رابطه زناشویی راازیک رابطه ی دوستی ساده متمایزمی کند.شایداگرزن ومردی که هردوکهنسال هستندومدتهاست که میل جنسی ندارند،تصمیم به ازدواج بگیرند،رابطه ی دوستی وکنارهم بودنشان بتواندپایه واصل ازدواج قرارگیرداگرچه درسنین کهنسالی نیزلذت جنسی تاحدودزیادی به جای خودباقی است.امادرسنین جوانی وبرای افرادسالم ازدواج بدون وجودرابطه ی جنسی نمی تواندپایدارباشد.

اگرنامزدمان برای ماجاذبه جنسی نداشته باشد،آیاباگذشت زمان ممکن است این جاذبه ایجادشود؟

- بستگی به علت آن دارد.اگربی میلی جنسی،ناشی ازناتوانی جنسی باشد،بادرمان ناتوانی معالجه می شودولی گاهی فقدان کشش جنسی به دلیل صدمات روحی گذشته است که روان شناسان دراین موردبه شماکمک خواهندکرد.حال اگراین مسایل وجودنداشته باشدودرشروع ازدواج نسبت به هم میل جنسی نداشته اید،فکراینکه باگذشت زمان بین شماجاذبه جنسی ایجادشودتصورکاملاً اشتباهی است.

پاسخ توسط:ابوالفضل بیرقی مدرس دانشگاه پیام نور

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹   توسط فاطمه | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مدیروبلاگ: امیدوارم که مطالعه ی مطالب این وبلاگ بتواندیک تحـــول اساسی درتفکرجوانان کشورمــان پیرامــون مســائل ازدواج وانتخــاب همسر بوجودبیاورد.
امیدوارهستم که این مطـــــــالب بتواندبــه شمــــــــــــادرشناخت همســـــــــــــرواقیعتــان کـمـک کند،ازدرگیرشدن دردام اشتباهات مصون بمانیدوازهمه مهمتراین که بتوانددرنحوه نگــــرش به زنـــدگی زناشوئـیـتــان تحــــــول عظیمی بوجودبیـاورد.

پیوندهای روزانه
زن روز
سايت لباس خارجي1
سايت لباس خارجي2
سايت لباس خارجي3
ژست هاي عکس براي عروس دامادهاخارجی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
پیوندها
با که گویم که در این ورطه چه ها می بینم؟!
روزنامه اينترنتي بابافارس
طنزنوشته های یک اسکل السلطنه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM