برای دلباختگی یک لحظه کافی است،اما«عشق حقیقی»به وقت نیازدارد

«عشق یعنی بخشیدن، وقف کردن وایثارکردن.عاشق واقعی بخشنده است بی آنکه درمقابل عشق بی پایانش چیزی طلب کند.»

دوران نامزدی دورانی است که نامزدها وبویژه دخترها بایدسعی کنندعشق واقعی واصیل راازعشق کاذب ودروغین تشخیص دهند.

اریک فروم می گوید:«اگرآدم واقعاْوصمیمانه کسی رادوست داشته باشد،حتماْهمه ی مردم، دنیا وزندگی رادوست می دارد.اگرمن بتوانم به کسی بگویم:«تورادوست دارم.»باید توانایی این را هم داشته باشم که بگویم من دروجود توهمه کس رادوست دارم، باتوهمه دنیارادوست دارم، درتوحتی خودم رادوست دارم.»

عاشقان واقعی درآرزوی خوشبختی معشوق خودهستندونسبت به معشوق خوداحساس مالکیت ندارند.

روان شناسان عقیده دارندکه عشق واکنشی آموختنی واحساسی فراگرفتنی است. یعنی هرآدمی عشق راباتوجه به آموخته ها،باورها،شرایط هاومحدودیت هایش می شناسدوسپس تجربه می کند.

اریک فروم همچنین دلسوزی،احساس مسئولیت،احترام ودانایی راازویژگی های افرادعاشق می داند.

عاشق واقعی هیچ نقصی درمعشوق نمی بیند. اودرفکرتغییرمعشوق نیست ونمی کوشد او را به رنگ خود درآورد.معشوق همه خوبی وپاکی است.اوازدل محبوبش خبرداردومی داند تغییرمنش چقدربرایش سخت است.

اصولاْبرای هرانسانی مشکل است دیگرخودش نباشد.بنابراین عاشق واقعی معشوق راهمان گونه که هست قبول می کند. به طورطبیعی هرانسانی ازنقص یاضعف دلبندش رنج می برد.بااین وجودلازمه ی عشق ابدی گذشت وبردباری است.

درزیربرخی ویژگی های عشق اصیل فهرست وار ذکرشده اند(کیهان نیا1386)

1- پذیرش طرف مقابل همان طورکه هست.

2- احترام به خواسته هاوعقیده های او.

3- رعایت ادب ونزاکت دربرابراو.

4- مهرورزی بدون هیچ گونه چشمداشت.

5- صبوری وگذشت نسبت به کنش ها وواکنش های او.

6- ایثارتمام وکمال.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390   توسط فاطمه | 

همسرم ساعت هاکارمی کندووقت بسیارکمی رابرای گذراندن درخانه وکناربچه هااختصاص می دهداین شرایط باعث ایجادحالت افسردگی درمن وبچه هاشده است لطفاًمن راراهنمایی کنید؟

- درجواب به این سوال به دوجنبه بایدتوجه داشته باشیم اول رفتارشماوسپس رفتارهمسرشما. آیاهمسرشمازمانی که باهم نامزدبودیدنیزباشمااینگونه رفتارمی کرد؟مسلماًخیر،ازبین تعدادی بیشماری دختر،آزادانه واز روی علاقه شماراانتخاب نموده وبه احتمال زیاد دردوران نامزدی به اندازه ی کافی وقت خودرابه شمااختصاص می داده است.اماچراشمانتوانسته ایدبه اندازه ی به اوعشق وعلاقه نشان بدهیدومحیط خانه وخانواده رابرای اوجذاب ودوست داشتنی جلوه دهیدکه اوارضاءخواسته های خودرا دربیرون ازخانه ودرکارکردن بیش ازحدجستجوکند.

حال چه بایدکرد؟محیط خانه ی تمیز،همسرخوش اخلاق وخوش برخورد واظهارعلاقه به همسرعواملی هستندکه مردان رابه خانه جذب می کنند.همچنین ازطریق روش های شناخت درمانی دردیدگاه ونگرش همسرخود تغییراتی ایجادنمائید.

سرنوشت کسانی راکه عمری بی وقفه تلاش وکوشش کردندامانتوانستند ازآنچه اندوختند استفاده نمایند رابه اومتذکرشوید وبه این وسیله دیدگاه ونگرش اورابه زندگی تغییردهید وهمچنین این گفته ی حکیمانه وبه یادماندنی راباقلم درشت تایپ نموده ودرجلوی آینه ای بزرگ درمنزل خودنصب کنید.

«آنان که نمی توانند به اندازه ی کافی برای تفریح واستراحت وقت وهزینه بگذارند بدانندکه دیر یا زودباید پول و وقت خودرابرای معالجه ودرمان بگذارند.»

پ.ن: ۱۹ اسفند این وبلاگ وارد دومین سال تاسیسش شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389   توسط فاطمه | 

باسلام و دروووووووودبنده مدتی ایران نبودم ودرمسافرت به سرمی بردم ان شاالله دراسرع وقت بروزخواهم کردممنون ازاینکه بنده رودراین وبلاگ همراهی میکنید.

                                                                                                  باتشکر

                                                                                           مدیروبلاگ:فاطمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند 1389   توسط فاطمه | 

آياهم خانگي دوران نامزدي (عقد)،ضرورت دارد؟

من ونامزدم پنج سال است كه دوران نامزدي راطي مي كنيم وبه نقطه اي رسيده ايم كه بايدتصميم جدي براي آينده بگيريم.نامزدم مصمم است كه ازدواج كنيم امامن هنوزترديد دارم ودرموردازدواج نگرانم.من پيشنهادكردم مدتي باهم زيريك سقف زندگي كنيم امانامزدم مخالف است ومي ترسداتفاقي بيفتدكه نتوانيم ازدواج كنيم.

-  درچنددهه قبل ميليونهازوج درسنين مختلف باهم زندگي مي كردندوآن رامقدمه ازدواج ياجايگزين ازدواج يه حساب مي آوردند(توجه: اگرشماداوري خوبي نسبت به زندگي مشترك قبل ازازدواج نداريدوبااعتقادات مذهبي ياباورهاي اخلاقي شمادرتضاداست؛ لطفاًتوجه كنيدكه من فقط ازديدروان شناسي به مسئله نگاه مي كنم. به هرصورت مي توانيداين سوال وجواب رانخوانيد)من معتقدم خيلي مهم است كه جنبه هاي مثبت ومنفي هم زيستي قبل ازازدواج رابررسي كنيم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389   توسط فاطمه | 

چه مدت پس ازطلاق مي توان ازدواج كرد؟آمادگي براي ازدواج چگونه مشخص مي شود؟

-  ازدواج مجددبه ماجراي طلاق وحوادث آن بستگي دارد.هرچه بيشترآزردگي،عصبانيت و يااحساس قرباني شدن داشته باشي،مدت زيادتري طول مي كشدتاآمادگي ازدواج مجددراپيداكني.اگرجدايي به صورت ناگهاني ونامطلوب اتفاق بيفتد درمقايسه باطلاقي كه روندعادي داشته،به وقت زيادتري نيازداري.

درجدايي وقتي بچه داشته باشيدبه منظورتثبيت وضع بچه ها،قطعاًزمان بيشتري موردنيازاست(درمقايسه باطلاقي كه زن وشوهربچه ندارند)،بعضي وقتهاطلاق درپي بي وفايي وخيانت يكي اززوجهابه وقوع مي پيوندد.دراين وضعيت نسبت به طلاقي كه باتفاهم (طلاق بائن)انجام مي گيرد؛آمادگي براي ازدواج مجدد ديرتربه وجودمي آيد.

براي ازدواج مجددحتماًمحتاطانه عمل كن وصرفاًبه جهت فراموش كردن رنج ازدواج قبلي وپركردن خلاء ناشي ازطلاق به ايجادرابطه جديد متوسل نشو.فكرنكن همسرت به تنهايي عامل شكست ازدواج بوده است وحالاكه ازاوجداشده اي مسئله حل شده وفقط بايدشخص ديگري راپيداكني تاجايگزين اوشود. يادت باشدهمسرقبلي راخودت انتخاب كرده بودي. قبل ازاينكه همسرجديدراانتخاب كني بايدبداني چراهمسرنامناسب قبلي،موردپذيرش توقرارداشت وتومجذوب اوبودي؟

پيشنهادمي كنم عميقاً روي احساس رواني خود كاركني تامتوجه شوي درگذشته چه نارسايي هايي داشته اي كه بتواني براي درمان آنهااقدام كني.وقتي وضعيت برايت روشن شد، درازدواج مجدد اشتباه نخواهي كرد.

امكان داردبرخلاف آنچه كه گفته ام،چون كاردنياچندان حساب وكتاب مشخصي ندارد،همين كه طلاق گرفتي(بعداز100روز)،يك همسرجذاب ومنطبق بامعيارهايت درسرراهت قرارگيردكه حتي نيازت رابه درمان عاطفي درك كندوتوهم دوستش داشته باشي.دراين صورت فكرنكن كه هنوزدرنيمه راه بهبودي ازرنج جدايي هستي.به اونگو «لطفاًبرو9ماه ديگرمراجعه كن» به پيشواز او برو وازخداوندسپاسگذارباش كه فردي نصيبت شده كه دردوره ي درمان نيز يــار و يـــاورت باشد.عشق هديه اي آسماني است.بيشتروقتهازمان آن دردست ماقرارندارد.   

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389   توسط فاطمه | 

باسلام

باتوجه به درخواست متوالی دوستان ترجیح دادم توی این پستم پاسخ دوتاازدوستان روبدم شایداین پست کمی طولانی باشه اماخوندنش خالی ازلطف نیست امیدوارم مفیدواقع بشه وراهی باشه برای مشکلات دوستان.

آيامشكلات ازدواج قابل پيش بيني است؟نشانه ها ي آن چيست؟

باردوم است كه ازدواج كرده ام نگران هستم مباداروزي اين رابطه مشترك به بن بست برسد.مي دانم چون قبلاْ مزه طلاق راچشيده ام اين نگراني به سراغم آمده است.درازدواج قبلي فكرمي كردم هيچ مشكلي نداريم تااينكه يكروزشوهرم گفت دركنارمن خوشبخت نيست وازمن جداشد.اين جدايي براي من شكست بزرگي بودچون قبل ازآن فكرش راهم نمي كردم كه مشكلي داريم.بنابراين نمي خواهم ماجرادوباره تكرارشود.علي رغم اينكه ازكشمش ومشاجره تنفردارم،ميل ندارم دردنياي خيالي زندگي كنم.آياراهي وجودداردكه به مشكلات پي ببرم قبل ازاينكه بتوانندبه زندگي مشترك ماآسيب برسانند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389   توسط فاطمه | 

هرگزازخواستگارهاي قبلي خودويااگرنامزدياهمسري داشته ايدپيش همسرتان تعريف وتمجيدنكنيد.

يكي ازبزرگترين مسايل تيره كننده ي روابط بين زوجين صحبت كردن درموردخواستگارهاي قبلي است.متأسفانه دخترهاعلاقه ي شديدي به برشمردن تعدادخواستگارهاي قبلي خودووي‍ژگي هاوصفات آن هادارنداماهيچ چيزبراي آقايان منفورترازاين موضوع نيست كه همسرش ازخواستگارهاي قبلي خودصحبت كند.درواقع وقتي شماازخواستگارهاي قبلي خودصحبت مي كنيدوياازهمه بدترازآنهاتعريف مي كنيداين نگرش درهمسرشمابوجودمي آيد كه شمابه طوركامل متعلق به اونيستيدوبه غيرازاوبه افرادديگرنيزعلاقه داريد.هروقت مي خواهيدكه اين كارراانجام دهيد،خودرابه جاي همسرتان قراردهيداگرهمسرشمادائماًاززيبايي،مهرباني وصميميت دوست دخترويانامزدقبلي خودصحبت كندچه احساسي به شمادست مي دهد؟ آيابااين كار،عشق وعلاقه شمارابه خودش افزايش مي دهدويااينكه خودرامنفورشمامي كند؟جواب مشخص است خودرامنفورشمامي كند.پس وضعيت شمانيزبه همين صورت است اگرازخواستگارهاي قبلي خودصحبت كنيدوبخواهيدتعدادآنهارابه رخ همسرتان بكشيدخودرامنفوراوخواهيدكرد.

نكته جالب اين است كه زن هاتصورمي كننداگربه شوهرشان بقبولانندكه خواستگارهاي زيادي داشته اند،بعضي ازآنهاافرادمعروف ومشهوربوده اندبااين كارارزش واحترام خودراپيش شوهرشان بالامي برندامانتيجه اي كه حاصل مي شودكاملاْبرعكس اين تصور است.مردهامعمولاٌتعصب وغيرت زيادي نسبت به همسرشان دارندودوست ندارندكه به غيرازخودشان فردياافرادديگري نيزبه همسرشان علاقمندباشندوياعاشق اوباشند.لذاازشنيدن اين صحبت هابسيارناراحت مي شوند.

مردهابعدازآشنايي وياازدواج به ندرت ازروابط قبلي خودصحبت مي كنندامازن هاتمايل بسيارشديدي به صحبت كردن درباره ي خواستگارهاي قبلي خوددارند.امانكته جالب تراينكه عليرغم تمايل شديدزن هابه صحبت درباره ي خواستگارهاي قبلي خود اماوفاداري بسيارزيادي به شوهرخوددارند.تمام تجربيات مؤيداين نكته است كه وفاداري زن هابه همسرشان بسياربيشترازمردهااست بااين كه زنهاتمايل شديدي به صحبت كردن درباره ي خواستگارهاي قبلي خوددارندامامردهابه ندرت وياهرگزازمعشوقه هاي خودصحبت نمي كنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389   توسط فاطمه | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مدیروبلاگ: امیدوارم که مطالعه ی مطالب این وبلاگ بتواندیک تحـــول اساسی درتفکرجوانان کشورمــان پیرامــون مســائل ازدواج وانتخــاب همسر بوجودبیاورد.
امیدوارهستم که این مطـــــــالب بتواندبــه شمــــــــــــادرشناخت همســـــــــــــرواقیعتــان کـمـک کند،ازدرگیرشدن دردام اشتباهات مصون بمانیدوازهمه مهمتراین که بتوانددرنحوه نگــــرش به زنـــدگی زناشوئـیـتــان تحــــــول عظیمی بوجودبیـاورد.

پیوندهای روزانه
زن روز
سايت لباس خارجي1
سايت لباس خارجي2
سايت لباس خارجي3
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
آذر 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
پیوندها
با که گویم که در این ورطه چه ها می بینم؟!
روزنامه اينترنتي بابافارس
طنزنوشته های یک اسکل السلطنه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM